Rekuperačný systém zabezpečuje kontrolované vetranie budov so spätným získavaním tepla. Prináša mnoho výhod, ktoré zvyšujú komfort a pohodlie ľudí a znižujú náklady na prevádzku budovy. Zabezpečuje neustálu výmenu opotrebovaného vzduchu so zvýšenou koncentráciou CO2, s nadmernou vlhkosťou, pachmi a škodlivými časticami za čerstvý, tepelne optimalizovaný a prefiltrovaný vzduch.


Ako to funguje?

rekuperator:teploty na vstupe a výstupe

Vonkajší vzduch je privádzaný k rekuperačnej vetracej jednotke pomocou integrovaných energeticky úsporných EC motorov. V rekuperátore si naberie teplo, ktoré bolo odobraté odvádzanému, znehodnotenému vzduchu a prúdi do obytných priestorov a spální. Znečistený, znehodnotený vzduch je z interiéru odsávaný späť do rekuperátora, tu je teplo z odvádzaného vzduchu odovzdané čerstvému vonkajšiemu vzduchu, pričom však nedochádza k ich premiešaniu... Príklad priebehu teplôt vidieť na obrázku.

Šetrenie na energiách za vykurovanie sa docieli tým, že zdroj vykurovania nemusí ohrievať privádzajúci vzduch, ktorý by pri štandardnom vetraní oknami mal povedzme teplotu 0°C, na v interiéri požadovaných 20°C, ale pri energetickej optimalizácií, pri ktorej sa privádzajúci vzduch prechádzajúci cez rekuperátor predohreje na povedzme 18°C, zdroju vykurovania stačí dohriať už iba o 2°C!

Účinnosť moderných rekuperátorov je 90 a viac%, čo v praxi znamená, že sa znížia straty vetraním na približne pätinu a celková potreba energie na vykurovanie o zhruba tretinu.


Popis systému:

princíp činnosti núteného vetrania s rekuperáciou

Vetracia jednotka:býva zpravidla inštalovaná v technickej miestnosti. Nasávacie izolované potrubie opatrené na fasáde nasávacou protidažďovou mriežkou privádza vonkajší vzduch k rekuperačnej vetracej jednotke buď priamo alebo v opcií energeticky optimalizovane cez zemný výmenník (vzduchový alebo kvapalinový). Ďalej je distribuovaný cez pekne tvarované prívodné tanierové ventily, dizajnové výustky alebo mriežky do obytných priestorov. Znečistený vzduch je odsávaný z kuchyne, kúpeľní, WC a prípadne z technickej miestnosti. Plynulá cirkulácia vzduchu v dome je zabezpečená bezprahovými dverami s dostatočnými medzerami alebo dverovými mriežkami. Výfuk vzduchu je vedený cez strechu alebo fasádu späť do vonkajšieho prostredia.

Rozvody:Výfukové a nasávacie potrubie vedúce z exteriéru do rekuperátora je realizované z izolovaného potrubia. Na rekuperačnú jednotku sa potom dopoja dve vetvy potrubí: jedna vzduch do domu privádza a jedna odvádza. Vnútorné distribučné rozvody na prívod a odvod vzduchu do/z domu sa zapoja do tzv. hviezdicového zapojenia. Pri jeho použití sa k rekuperačnej jednotke dopoja dve rozdeľovacie krabice: jedna na privádzaný vzduch, jedna na odvádzaný. Z rozdeľovacej krabice je vedený prívod/odvod vzduchu do každej miestnosti samostatným potrubím. Tieto potrubia musia byť vedené vo vykurovanom priestore (ideálne v podhľade) alebo v tepelnej izolácií stropných/podlahových konštrukcií, aby nedochádzalo k tepelným stratám pri distribúcií vzduchu do jednotlivých miestností. Potrubie sa na konci vzduchotesne dopojí do stropnej/stenovej/podlahovej krabice, na ktorú sa nakoniec osadí tanierový ventil/mriežka. Do jednej krabice môže byť dopojené jedno alebo dve potrubia v závislosti od objemu privádzaného/odvádzaného vzduchu...

Ale pozor!

Je rekuperácia len o znížení tepelných strát vetraním a teda šetrení Vašich finančných prostriedkov?

Rozhodne nie! A tu sa dostávame k hlavnej výhode systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla oproti iným systémom, ktoré pomáhajú znižovať enrgetickú náročnosť budov. Napr. pri použití alternatívnych zdrojov tepla (tepelné čerpadlo, solárny ohrev vody...) alebo zdrojov elektrickej energie (fotovoltické panely) po nemalej vstupnej investicií trvá dlhú dobu, kým dôjde k očakávanej návratnosti a počas tejto doby tieto systémy do Vašich životov neprinesú žiadnu pridanú hodnotu. Pri rekuperačných systémoch je to výrazne inak, postarajú sa o Vaše zdravie a zabezpečia Vám vyšší komfort bývania...

Aké sú výhody rekuperácie:

čistejší vzduch = zdravé bývanie

Entalpický rekuperátor

entalpický rekuperátor = zdravší vzduch

Spätné získavanie tepla a vlhkosti pre optimálnu pobytovú klímu:

Relatívna vlhkosť vzduchu by sa mala v obytnom priestore pohybovať medzi 30 a 60%. V zimnom období, keď má nasávaný chladný vzduch vysoký stupeň nasýtenia, dochádza pri jeho ohriatí na izbovú teplotu k zníženiu jeho relatívnej vlhkosti až pod 17%. Takéto hodnoty relatívnej vlhkosti spôsobujú vysúšanie slizníc a narastá koncentrácia prachu vo vzduchu.

Zariadenia s kombinovaným spätným získavaním tepla a vlhkosti cez entalpický rekuperátor sa postarajú o pohodlie a zdravú vlhkosť v obytnom priestore tým, že popri teple z odvádzaného vzduchu spätne získavajú až 65% vlhkosti. Táto je odovzdaná na nasávaný čerstvý vzduch, ktorý následne prúdi s ideálnou vlhkosťou prúdi do obytných priestorov.

Väčšinu nami ponúkaných rekuperačných jednotiek je v opcií možné vybaviť entalpickým rekuperátorom...

>>ďalej na produkty<<

Energetická trieda A1 pre nové budovy:

Čo stavebníkom nariaďujú sprísnené legislatívne predpisy od 1.1.2016?

Od 1.1.2016 platia sprísnené požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, to znamená, že všetky novopostavené a významne zrekonštruované budovy musia spĺňať kritérium A1 pre globálny ukazovateľ.

Zjednodušene povedané, pri doteraz zaužívaných stavebných postupoch a štandardných technológiách vykurovania a chladenia, pri sebelepšom zateplení obalových konštrukcií domu bude túto požiadavku prakticky nemožné splniť.

Ako ju teda splniť? Existuje viacero spôsobov, napr. vymeniť plynový kotol za zdroj tepla využívajúci obnoviteľné zdroje (tepelné čerpadlo) alebo podporiť systém ohrevu vody solárnym ohrevom alebo množstvo ďalších technológií a ich kombinácií.

Jednou s možností je práve zníženie tepelných strát spôsobených priamym vetraním inštalovaným systémom núteného vetrania so spätným získavaním tepla - rekuperáciou. Účinnosť moderných rekuperátorov je 90 a viac%, čo v praxi znamená, že sa znížia straty vetraním na približne pätinu a celkové straty na vykurovanie o zhruba tretinu.

Od 1.1.2020 budú musieť všetky novopostavené a významne zrekonštruované budovy spĺňať kritérium A0 pre globálny ukazovateľ. Rekuperácia sa tak stane nevyhnutnou samozrejmosťou. Ale niet sa čoho báť, rekuperácia totiž dáva zmysel, pretože Vám život spríjemní...

Vitajte v dobe rekuperácie!